Какво прави STOCKOSORB в почвата?
STOCKOSORB увеличава капацитета на задържане на вода в почвата и почвените смеси, намалява загубите на вода и хранителни вещества, дължащи се на рпросмукване, изпарение и повърхностен отток. В самата почва, STOCKOSORB набъбва до хидрогел и съхранява водата, както и хранителните вещества, разтворени в нея. По този начин STOCKOSORB се явява резервоар на вода и хранителни вещества, които растението използва при нужда. Водата и хранителните вещества се отделят бавно в заобикалящата почва, където растението може да ги употреби.
STOCKOSORB поддържа капилярния поток на водата в кореновата зона чрез изпускане на вода в заобикалящата почва благодарение на влаговия градиент. По този начин, почвената влага се запазва възможно най - висока за дълго време.

Колко вода абсорбира  STOCKOSORB?
Килограм STOCKOSORB е сособен да поеме 250 литра деминерализирана вода. Соли и йони в почвата намаляват поемането на течности при същите условия на употреба. Всички хидрогелове са чувствителни към солеви разтвори.
В почвата солите и многовалентните катиони, като магнезиеви и калциеви, се абсорбират от хидрогеловете. Тъй като самите катиони имат действие на допълнителни омрежващи агенти, полимерната мрежа се стеснява. В резултат намалява нейната възможност за абсорбция.
Хидрогеловете STOCKOSORB достигат максималния си капацитет на набъбване дори и при почви с естествено налягане, субстрати и компост.

Как точно STOCKOSORB въздейства на почвената влага?
STOCKOSORB запазва водата и разтворените в нея хранителни вещества срещу гравитацията. Водата, която иначе лесно се оттича, сега е леснодостъпна за растенията. По този начин се увеличава почвената влага.
С прилагането на 3 грама  STOCKOSORB на литър почва, количеството на достъпна за растенията вода нараства с 30 - 50%. По този начин, при нормални условия на отглеждане, се увеличава периода от време преди растенията да увяхнат. Чрез прилагането на STOCKOSORB, свойствата на една песъчлива почва по отношение на възможността за задържане на вода и наличието на вода в нея, се променят в такава степен, че стават подобни на същите в тинести и глинести почви.

Може ли STOCKOSORB да предизвика преполиване?
Когато се прилага в препоръчаните дози и се смеси правилно с почвата, STOCKOSORB не води до преовлажняване. Благодарение на постоянното набъбване и свиване на хидрогела, STOCKOSORB образува стабилни почвени агрегати. Така тази рехава структура на почвата остава за постоянно. Така и водната пропускливост и почвената аерация са гарантирани.
По принцип преовлажняването се предизвиква от застой на вода в кореновата зона. Задръжката на вода е резултат от липса на дренаж и уплътняване на почвата.
STOCKOSORB прави почвата по - рохкава и по - малко плътна. Когато STOCKOSORB достигне своя максимален капацитет на абсорбция, там не може да се задържи повече вода и излишъка се оттича. Остатъчният въздух в почвата осигурява отлична аерация и снабдяване с кислород на горния пласт на почвата.

Как STOCKOSORB повлиява физичните свойства на почвите, субстратите и компоста?
Тъй като хидрогелът набъбва, поемайки вода, обемът на почвата се променя вследствие на понижаване на нейната компактност и увеличаване обема между почвените частици. Така, след като почвата става рехава, корените растат много по - добре и по - бързо. В песъчливи почви, обработени със STOCKOSORB, плътността на почвата намалява с 23% в сравнение с необработена почва. С прилагането на 3 г STOCKOSORB на литър почва, разстоянието между почвените частици се увеличава с 41%, като в същото време просмукването на водата се подобрява значително. Ако в почвата проникне бързо дъждовна вода, по - малко част от нея се оттича. Ерозията на почвените материали намалява с 50%, а е известно, че намаляването на ерозията означава запазване на плодородието на горния слой.

Колко дълго пребивава STOCKOSORB в почвата?
STOCKOSORB запазва своята способност многократно да абсорбира и отделя вода за период от няколко години, което го прави икономически ефективен в случаите, когато е необходима дългосрочна поддръжка.
Като средство за управление на напояването, STOCKOSORB е изключително подходящ за плантации от дървета и храсти, за овощни градини, както и за трайни насаждения (люцерна, захарна тръстика).

Съвместим ли е STOCKOSORB с природата? Безопасен ли е за околната среда?
Употребата на STOCKOSORB в озеленяването, лесовъдството и земеделието е напълно безопасно за околната среда. Специални екотоксикологични проучвания по този въпрос са провеждани в лаборатории, сертифицирани съгласно "Добрите лабораторни практики". Не е установен никакъв неблагоприятен ефект от STOCKOSORB върху животни, растения, почви или подпочвени води.
Като кополимер, STOCKOSORB е класифициран като "инертна съставка" от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ под 40 CFR section 180.1001(с).

Биоразградим ли е STOCKOSORB?
STOCKOSORB е потенциално биоразградим.
STOCKOSORB се приспособява към естествените механизми на разпад: като следствие от физичните, механичните и биологичните активности в почвата, полимерът се втечнява. Високомолекулярните разтворими полимерни частици се прикрепят към почвените компоненти. По този начин, с течение на времето, STOCKOSORB се превръща в част от хумуса на почвата, без да оказва какъвто и да било негативен или токсичен ефект върху почвата или почвените микроорганизми. Нискомолекулярните части на полимера минерализират. Заедно с естествено образуващите се хумусни субстанции,  STOCKOSORB спомага за увеличаване на органичната материя в почвата. Продуктите на разпада му не са токсични.

Сертифициран ли е STOCKOSORB за съдържание на тежки метали?
Да.