Стокосорб намалява честотата на поливането.
Той свежда до минимум загубите на вода и хранителни вещества, предизвикани от просмукване, изпарение и повърхностен отток. Растенията използват определеното количество вода много по - ефективно. Повишаването на ефективността, с която се използва водата, води до получаване на повече биомаса при по - малък разход на вода. В същото време нараства ефективността и на хранителните вещества.

Стокосорб стимулира устойчив растеж на корените
Бързият растеж на кореновата маса води до повишени възможности за усвояване на вода и хранителни вещества. Така растението ще оцелее при засушаване по - дълго, без необратими поражения.

Стокосорб подобрява оцеляемостта в периода на установяване
Младите растения са силно чувствителни към разсаждане и стресът от сушата води до нисък процент преживяемост и загуби на растения.

STOCKOSORB осигурява по - равномерно водоснабдяване и оттам - по - добро и по - бързо установяване на растенията.

STOCKOSORB увеличава предела на безопасност на продуктивността на растенията, както и тяхното качество.

Стокосорб създава оптимални условия за растеж на посевите.

Стокосорб повлиява положително снабдяването с вода и хранителни вещества, а също така - порьозността и пропускливостта на различните почви и почвени смеси. По този начин STOCKOSORB осигурява по - добър марж на безопасност с оглед получаване на повече и по - качествена реколта. Така съответно се повишава и рентабилността на производството.

Стокосорб има дълготраен ефект
Специфична особеност на STOCKOSORB е способността му, докато е в почвата, да я овлажнява отново много бързо, дори и след като е напълно изсъхнала. Стокосорб запазва способност за повторно абсорбиране на вода и последващото и отделяне, в продължение на дълъг период от време.

Стокосорб е напълно безопасен за околната среда

Стокосорб повишава способността, в дългосрочен план, на почвата и почвените смеси да задържат изполваема вода.

Стокосорб представлява омрежен органичен синтетичен полимер, който има способността да задържа вода и хранителни вещества, необходими на растенията. При нужда от страна на растението, водата и хранителните вещества се освобождават към растението и почвата около него.

Stockosorb осигурява един постоянно достъпен воден резерв точно там, където растението се нуждае от него - в областта на корена.
В почвата, частиците STOCKOSORB набъбват до хидрогел. 1 кг STOCKOSORB е способен да погълне над 250 литра деминерализирана вода.